Giới thiệu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Ông Phan Thanh Biên
30/04/1977
PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
02/06/1978
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Trình
20/10/1972
TRƯỞNG BAN
PHÁP CHẾ
Ông Phạm Hữu Trí
10/11/1975

DANH SÁCH 6 TỔ ĐẠI BIỂU

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1
Ông Võ Minh Thuận
17/03/1978
Tổ Trưởng
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh
20/03/1981
Tổ Phó
Ông Nguyễn Anh Nhựt
12/10/1968
Đại biểu
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
02/06/1978
Đại biểu
Bà Huỳnh Thị Thanh Liên
01/03/1972
Đại biểu
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2
Bà Trần Thị Hoài Thu
10/10/1981
Tổ Trưởng
Bà Hoàng Thị Liên
15/05/1971
Tổ Phó
Ông Nguyễn Văn Năng
20/06/1979
Đại biểu
Bà Nguyễn Thụy Nga
15/08/1970
Đại biểu
Ông Trần Hùng Tâm
06/02/1968
Đại biểu
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3
Bà Nguyễn Thị Trình
20/10/1972
Tổ Trưởng
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
11/11/1978
Tổ Phó
Ông Đỗ Hoài Nam
09/05/1980
Đại biểu
Bà Phạm Thị Mỹ Tố Uyên
25/06/1981
Đại biểu
Ông Nguyễn Quang Việt
07/11/1978
Đại biểu
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4
Bà Đoàn Thị Diệu Hiền
30/03/1971
Tổ Trưởng
Ông Phùng Anh Huy
06/11/1972
Tổ Phó
Ông Phan Thanh Biên
30/04/1977
Đại biểu
Bà Trần Thị Tuyết Nhung
05/03/1980
Đại biểu
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
19/05/1982
Đại biểu
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5
Ông Nguyễn Xuân Dũng
12/12/1978
Tổ Trưởng
Bà Phạm Thị Tám
01/08/1972
Tổ Phó
Ông Đỗ Phi Phúc
05/10/1991
Đại biểu
Bà Trương Thị Lan Phương
02/01/1986
Đại biểu
Ông Phạm Hữu Trí
10/11/1975
Đại biểu
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 6
Bà Trần Thị Mỹ Dung
30/04/1976
Tổ Trưởng
Ông Đinh Nho Thính
06/02/1984
Tổ Phó
Ông Trần Thanh Lâm
Thôi làm nhiệm vụ Đại biểu
Lý do: Chuyển công tác
Ông Lê Văn Phong
20/04/1977
Đại biểu
Ông Lâm Tiến Đạt
23/10/1988
Đại biểu