Giới thiệu
Cẩm nang hoạt động HĐND

STT

Nội dung

1

Kế hoạch phát hành cẩm nang

2

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

3

Nghị quyết xác nhận tư cách Đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

4

Nghị quyết phân chia Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

5

Danh sách đại biểu HĐND khóa XI

6

Nghị quyết Phê chuẩn 5 Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội

7

Nghị quyết Phê chuẩn 5 Ủy viên Ban Pháp chế

8

Nghị quyết ban hành nội quy, quy chế làm việc các kỳ họp HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

9

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13

Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội

15

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động Ban Pháp chế

16

Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động của HĐND khóa XI

17

Nghị quyết Ủy quyền cho Thường trực HĐND khóa XI

18

Về việc thay đổi Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021