Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 1
Bà Huỳnh Thị Thanh Liên
- Sinh ngày 1/3/1972
- Cử nhân Luật
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện