Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 2
Ông Trần Hùng Tâm
- Sinh ngày 06/02/1968
- Cử nhân Kinh tế - Thủy sản
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Chánh Văn phòng huyện