Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 2
Bà Trần Thị Hoài Thu
- Sinh ngày 10/10/1981
- Đại học chuyên ngành Lịch sử
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện