Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 2
Bà Hoàng Thị Liên
- Sinh ngày 15/5/1971
- Đại học Quản trị kinh doanh
- Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 02