Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 1
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh
- Sinh ngày 20/3/1981
- Cử nhân Luật; Cử nhân Kiểm sát
- Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện