Giới thiệu
Hai ban HĐND huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO

DANH SÁCH HAI BAN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Bà Nguyễn Thị Trình
20/10/1972
Trưởng Ban
Ông Lâm Tiến Đạt
23/10/1988
Phó Trưởng Ban
Ông Đỗ Hoài Nam
09/05/1980
Ủy viên
Ông Võ Minh Thuận
17/03/1978
Ủy viên
Bà Phạm Thị Mỹ Tố Uyên
25/06/1981
Ủy viên
Bà Phạm Thị Tám
01/08/1972
Ủy viên
Bà Trần Thị Tuyết Nhung
05/03/1980
Ủy viên
BAN PHÁP CHẾ
Ông Phạm Hữu Trí
10/11/1975
Trưởng Ban
Ông Nguyễn Xuân Dũng
12/12/1978
Phó Trưởng Ban
Bà Đoàn Thị Diệu Hiền
30/03/1971
Ủy viên
Ông Phùng Anh Huy
06/11/1972
Ủy viên
Ông Nguyễn Quang Việt
07/11/1978
Ủy viên
Bà Huỳnh Thị Thanh Liên
01/03/1972
Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh
20/03/1981
Ủy viên