Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 2
Bà Nguyễn Thụy Nga
- Sinh ngày 15/8/1970
- Cử nhân Kinh tế
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện