VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

109/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm