VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Chín ( Khu dân cư số 4,5)