VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐNDTải file đính kèm