VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Tài liệu đính kèm:

04/BC-HĐNDTải file đính kèm