VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh, điều chỉnh tên gọi dự án, và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Tài liệu đính kèm:

08/BC-BKTXHTải file đính kèm