VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh so với Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện)

Tài liệu đính kèm:

07/BC-BKTXHTải file đính kèm