VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án và Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hạ tầng đường Hồ Thanh Tòng

Tài liệu đính kèm:

41/NQ-HĐNDTải file đính kèm