VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Nhà nước trên địa bàn huyện, tập trung vào công tác quản lý sau khi cưỡng chế"

Tài liệu đính kèm:

35/NQ-HĐNDTải file đính kèm