VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

51/BC-HĐNDTải file đính kèm