VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

Tài liệu đính kèm:

30/NQ-HĐNDTải file đính kèm