VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc giới thiệu danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm:

08/TTr-HĐNDTải file đính kèm