VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2022

Tài liệu đính kèm:

22/NQ-HĐNDTải file đính kèm