VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

Tài liệu đính kèm:

23/NQ-HĐNDTải file đính kèm