VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định Triệu tập Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm dự kiến Chương trình kỳ họp)

Tài liệu đính kèm:

04/QĐ-HĐNDTải file đính kèm