VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐNDTải file đính kèm