VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

72/TTr-UBNDTải file đính kèm