VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

11/BC-BKTXHTải file đính kèm