VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

20/BC-BKTXHTải file đính kèm