VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt phương án sử dụng tạm thời nguồn kết dư ngân sách năm 2022

Tài liệu đính kèm:

15/BC-BKTXHTải file đính kèm