VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện

Tài liệu đính kèm:

13/BC-BPCTải file đính kèm