VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022