VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng năm 06 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện khóa XII)

Tài liệu đính kèm:

299/BC-UBNDTải file đính kèm