VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

08/BC-BPCTải file đính kèm