VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

18/BC-HĐNDTải file đính kèm