VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

25/BC-HĐNDTải file đính kèm