VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

06/QĐ-TTr.HĐNDTải file đính kèm