VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026

Tài liệu đính kèm:

08/TTr-HĐNDTải file đính kèm