VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định của Thường trực HĐND huyện về phê duyệt các nội dung chi khác phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

13/QĐ-HĐNDTải file đính kèm