VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện

Tài liệu đính kèm:

11/BC-BPCTải file đính kèm