VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

09/BC-BPCTải file đính kèm