VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 2021 và phương hướng năm 2022

Tài liệu đính kèm:

27/BC-BKTXHTải file đính kèm