VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022

Tài liệu đính kèm:

25/BC-BKTXHTải file đính kèm