VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

23/BC-BKTXHTải file đính kèm