VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tài liệu đính kèm:

21/BC-BKTXHTải file đính kèm