VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 (điều chỉnh lần 4)

Tài liệu đính kèm:

20/BC-BKTXHTải file đính kèm