VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các khu dân cư nơi mình trúng cử

Tài liệu đính kèm:

21/CV-HĐNDTải file đính kèm