VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

Tài liệu đính kèm:

20/CV-HĐNDTải file đính kèm