VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về dự kiến danh mục và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025

Tài liệu đính kèm:

64/NQ-HĐNDTải file đính kèm