VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn bố trí cho các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh

Tài liệu đính kèm:

63/NQ-HĐNDTải file đính kèm