VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

61/NQ-HĐNDTải file đính kèm