VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm:

25/NQ-HĐNDTải file đính kèm